SONIFICATION

An aulos player, found in Apollonia, Albania
A man with a sistrum and three comrades, all singing and chanting

If you want to contact me, please use the email address below: 

enokoco1@hotmail.com 

The two CDs aim to advertise the Albanian urban lyric songs and classical pieces recorded by soprano Tefta Tashko Koço in 1937 and 1942. The slim-line double case holds 2 CDs and a booklet of 8 pages gives some information about the singer and her contemporaries. These CDs are reproduced in London in September 2005.

Të dy CD-të synojnë të bëjnë të njohura këngët lirike qytetare shqiptare të regjistruara nga sopranoja Tefta Tashko Koço në vitet 1937 dhe 1942. Kutija e hollë dyshe përmban 2 CD bashkë me një broshurë 8 faqesh e cila jep të dhëna mbi këngëtaren dhe bashkëkohësit e saj. CD-të janë riprodhuar në Londër në shtator 2005.

CD-Recordings of Albanian Urban Lyric Songs and Classical Repertoire in 1937 and 1942
Tefta Tashko Koço CD Booklet
AMC001_book_P2.pdf
Adobe Acrobat document [554.8 KB]

DVD, Book, Album

<< New

Ky album u kushtohet prindërve të mi, Tefta dhe Kristo, ashtu dhe tetos sime, Evangjelisë, për dashurinë që përçuan tek unë, ashtu në distancë, falë energjisë së tyre shpirtërore. Katër vjet ishin duket të mjaftueshme për të trashëguar nga prindërit atë që të kishte qenë thelbi i qenies së tyre, për ta mishëruar në qenien time.  Edhe pse ai përçim fillestar u këput, ai u zëvendësua më pas me një tjetër fuqi të shpirtit, atë të Evangjelisë. U përçoftë trashëgimia e tyre nëpërmjet pasardhësve të tyre, duke i kujtuar ata e duke mbajtur shpirtin e tyre gjallë.

This album is dedicated to my parents, Tefta and Kristo, as well as to my aunt, Evangjelia, for the love they projected to me, at a distance, so to speak, thanks to their spiritual energy. Four years were apparently sufficient to take from my parents, that which should have been the core of their being, incorporated into my being. Although that initial transmission was broken, it was later replaced by another strong spirit, that of Evangjelia. May their legacy live on through their descendants remembering them and keeping their voice alive.

text box >>